82% người Việt trong tình trạng tài chính khả quan, cao nhất Đông Nam Á