Xuất khẩu cá tra tăng trưởng mạnh nhưng vẫn gặp nhiều bất lợi