Đảm bảo thông xe xa lộ Đà Nẵng – Quảng Ngãi cuối tháng 6/2017