Chiến lược đầu tư vào ngành ứng dụng đặt xe của ông chủ SoftBank