Công bố chỉ dẫn địa lý Hồng không hạt Quản Bạ – Ảnh 2.