Đề xuất thành lập trung tâm sản xuất cá tra giống chất lượng cao