Việt Nam tham dự phiên đấu thầu nhập 250.000 tấn gạo của Philippines