Hoạt động sản xuất của Eurozone tăng nhanh nhất trong 6 năm