Dùng trí tuệ nhân tạo phát hiện ung thư với phí chỉ 1 USD