Mỗi km đường sắt thành thị Hà Nội tốn gần 2.200 tỷ đồng