FED tin tưởng vào sức tăng trưởng vững chắc của kinh tế Mỹ