Giá dầu xuống thấp và vai trò của phụ nữ đối với nền kinh tế Trung Đông