Giá thịt lợn phục hồi tác động mạnh đến đà tăng của CPI tháng 8