Giá trị thiết kế nội thất nhà hàng trong kinh doanh phù hợp thực tế