Giấy nguyên liệu tăng giá “chóng mặt” tại Trung Quốc