Hiện đại hóa đội tàu đánh bắt xa bờ nhờ Nghị định 67 – Ảnh 1.