Hội thảo cơ hội đầu tư và kinh doanh tại tỉnh Vĩnh Phúc