iPhone X có giá trên trời, người dùng quay lưng với Apple?