Kiểm tra lô hàng thủy sản xuất khẩu chỉ còn mất 8 tiếng