Lợi nhuận quý III của Samsung tiếp tục tăng kỷ lục