Lương cao, hậu đãi tốt, kỹ sư CNTT vẫn “nhảy việc” liên tục