Mất 100 năm để cân bằng mức chênh lệch lương theo giới tính