Verizon đã đi vào hoạt động thương vụ mua lại Yahoo có giá gần 5 tỷ USD