Mở trường học tại Khu dự án Khu đô thị thông minh Thành Đô Cần Thơ ?