Nga trở thành quốc gia sản xuất vàng lớn thứ hai thế giới