Ngành du lịch ASEAN sẽ hưởng lợi từ hệ thống thị thực chung