Nghịch lý doanh nghiệp Việt từ chối đơn hàng từ Dubai