Nhật Bản: Phát triển nghề thủ công tại vùng bị động đất, sóng thần