Thương vụ chuyển nhượng những dự án BDS lớn nhất Trung Quốc