Tạo điều kiện cho tư nhân triển khai nền kinh tế số cộng Chính phủ