Cơ hội xuất khẩu hàng Việt qua trung tâm mua sắm ngoại