Sản lượng dầu thô khai thác giảm mạnh trong 2 tháng đầu năm