4 nước Arab sẵn sàng đối thoại có điều kiện có Qatar