BOE từ chối ra mắt tài liệu thao túng lãi suất Libor