Singapore liên kết với Thái Lan, Ấn Độ trong lĩnh vực thanh toán điện tử