Tạo điều kiện cho tư nhân triển khai nền kinh tế số cùng Chính phủ