Taxi truyền thống giành ưu thế tại Bangkok, Thái Lan