Tiền ảo chỉ là hình thức căn bản nhất của blockchain