Quảng Ngãi kiến nghị giám sát bảo hiểm tàu cá theo Nghị định 67