Tinh giảm biên chế: Tinh thần giáo viên đang xuống rất thấp