Từ 15/8, triển khai thí điểm xử lý nợ xấu của một số tổ chức tín dụng