Năm 2023, ngành tôm Việt Nam cần đạt kim ngạch xuất khẩu 10 tỷ USD