Trái cây nội “chật vật” cạnh tranh với trái cây ngoại