Trung Quốc: Lợi nhuận của các công ty sản xuất than tăng đột biến