Doanh nghiệp đầu tư “biến mất” khi chanh dây không có trái