Tương lai toàn cầu hóa được các đại biểu CEO Summit rất quan tâm