Tỷ lệ tiết kiệm của người Mỹ giảm xuống mức thấp nhất kể từ tháng 12/2007