VASEP: Mỹ áp thuế chống bán phá giá lên cá tra Việt Nam là không công bằng