Việc đánh thuế ngôi nhà thứ 2 sẽ ảnh hưởng đến thị trường bất động sản