WB: Các quốc gia Đông Nam Á đang đối mặt với rủi ro tiền tệ lớn